(Akathistos, Akafist 6.stol.)

Akatist

My, Tvé město, zbavené válečných hrůz, jsme vděčni za vítězství Tobě, Bohorodičko, naše Vládkyně v boji a Ochránkyně, a vzýváme Tvou nepřemožitelnou moc: Osvoboď nás od všech nebezpečí, abychom k Tobě mohli volat: Raduj se, Nevěsto nesnoubená!

Vznešený anděl byl poslán z nebe, aby řekl „Raduj se“ Matce Boží. Když spatřil Tebe, Pane, v ní vtělujícího se, stál v ohromení a netělesným hlasem takto Matku Boží oslovil:

Raduj se, skrze Tebe radost září,
Raduj se, skrze Tebe kletba bledne.
Raduj se, povznesení padlého Adama,
Raduj se, útěcho plačící Evy.
Raduj se, nad lidský rozum vznešená,
Raduj se, andělským očím v hlubinách ztracená.
Raduj se, jsi královským trůnem,
Raduj se, jež nosíš toho, kdo podpírá vše.
Raduj se, hvězdo zářící před východem slunce,
Raduj se, lůno Božího vtělení.
Raduj se, skrze Tebe se obnovuje tvorstvo,
Raduj se, skrze Tebe se klaníme Stvořiteli.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Svatá Paní dobře věděla, že je čistá Panna, a toto směle řekla Gabrielovi: „Tvé zvláštní poselství se mé duši zdá nepochopitelné. Jak můžeš mluvit o narození z lůna panny.“ Aleluja!

Panna chtěla pochopit toto tajemství a ptala se Božího posla: „Pověz mi, jak může mé panenské lůno přivést na svět dítě?“ A on se s úctou sklonil a řekl:

Raduj se, zasvěcená do úradku Trojjediného Boha,
Raduj se, mlčenlivá víro prosících.
Raduj se, počátku Kristových zázraků,
Raduj se, důkaze všech jeho pravd.
Raduj se, nebeský žebři, po němž sestoupil Bůh,
Raduj se, pozemský moste, jenž vedeš k nebesům.
Raduj se, zázraku anděly oslavený,
Raduj se, příčino přežalostného pádu démonů.
Raduj se, dala jsi nevýslovné Světlo,
Raduj se, ty nikomu neprozradíš „jak“.
Raduj se, jsi moudřejší než všichni učení.
Raduj se, ty záříš v duších věřících.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Moc Nejvyššího zastínila a učinila Matkou Pannu, která nepoznala muže: její plodné lůno se stalo místem obtěžkaným pro všechny, kdo chtějí sklízet plody spasení zpěvem Aleluja!

Starostlivá Maria spěchala s Pánem ve svém lůně k Alžbětě, jejíž maličký zaslechl panenský pozdrav, zajásal, radostí se pohnul a jakoby matce Boží zazpíval:

Raduj se, větvičko se svatým Poupětem,
Raduj se, nosíš svůj nesmrtelný Plod.
Raduj se, ty sama vytváříš Božího Stvořitele,
Raduj se, ty sama dáš život Původci života.
Raduj se, jsi pole, na kterém milosti bohatě zrají,
Raduj se, jsi stůl, jenž překypuje dary.
Raduj se, v Tobě rozkvétá zelený ráj,
Raduj se, v Tobě najdou přístav duše věřících.
Raduj se, vonné kadidlo modliteb,
Raduj se, odpuštění, jež očistí svět.
Raduj se, vlídnosti Boží vůči člověku,
Raduj se, důvěro člověka k Bohu.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Čistý Josef se srdcem plným zmatku a rozporných myšlenek znejistěl. Věděl, že jsi dosud nepoznala manželské objetí a zapochyboval o Tobě. Když se však dozvěděl o Tvém početí z Ducha svatého, zvolal: Aleluja!

Pastýři slyšeli anděly opěvovat příchod Krista mezi nás. Běželi k němu jako k Pastýři a divili se, že jako nevinný beránek přijímá potravu z Panny na jejím klíně. Oslavil ji svým zpěvem:

Raduj se, Matko Beránka a Pastýře,
Raduj se, ohrado rozumných ovcí.
Raduj se, záchrano před nepřáteli,
Raduj se, klíči od nebeských bran.
Raduj se, skrze tebe se raduje se zemí nebe,
Raduj se, skrze tebe se s nebem veselí země.
Raduj se, jsi věčným hlasem apoštolů,
Raduj se, jsi neporazitelná odvaha všech mučedníků.
Raduj se, ty veliká oporo víry,
Raduj se, ty jasné poznání milosti.
Raduj se, skrze tebe bylo oloupeno peklo,
Raduj se, skrze tebe jsme se oblekli v milost.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Mudrci spatřili hvězdu k Bohu směřující a šli za její září. Bezpečně jim svítila při hledání Mocného, Pána. Když došlo k nedosažitelnému Bohu, radostně zvolali: Aleluja!

S údivem hleděli synové Chaldeje na Stvořitele člověka v mateřském náručí. Poznali v něm Pána, i když měl podobu služebníka. Ochotně mu odevzdali dary a takto Matku oslovili:

Raduj se, Matko věčné Hvězdy,
Raduj se, záře tajemného dne.
Raduj se, tys zhasla světlo klamu,
Raduj se, tys osvítila cestu k Trojjedinému Bohu.
Raduj se, tyrana jsi svrhla z trůnu,
Raduj se, dalas nám Krista – laskavého Pána.
Raduj se, osvobodila jsi nás z krutého zakletí,
Raduj se, obrátila jsi nás od nečistých skutků.
Raduj se, tys uhasila pověrčivý kult ohně,
Raduj se, tys zhasla plameny vášní ničivých.
Raduj se, vedoucí k čistotě,
Raduj se, radosti lidského rodu.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Na zpáteční cestě se stali mudrci božími kazateli. Naplnili Tvé proroctví, Kriste, a všem hlásali Tebe navzdory pošetilému Herodovi, který nedokázal zpívat Aleluja!

V Egyptě jsi, Pane, zazářil jako světlo pravdy a zahnal jsi temnotu lži. Tenkrát, Pane, božská síla rozdrtila modly, lidé byli zachráněni a oslavovali Matku Boží:

Raduj se, ty vedeš lidi cestou proti zlu,
Raduj se, ty ničíš brány temných pekel.
Raduj se, tys pošlapala klam a blud,
Raduj se, tys odhalila podvod modly.
Raduj se, jsi moře pohlcující faraona,
Raduj se, jsi skála, jež dá napít žíznivým.
Raduj se, ohnivý sloupe, který svítíš v temnotách.
Raduj se, záchrano světa, jsi širší než oblaka.
Raduj se, ty dáváš nebeskou manu,
Raduj se, ty dáváš svaté opojení.
Raduj se, země zaslíbení,
Raduj se, prameni mléka a medu.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Když se Simeon chystal odejít z tohoto falešného světa, dal ses mu poznat co malé dítě. On však v Tobě poznal Pána a v úžasu ke Tvé věčné moudrosti zvolal: Aleluja!

Nové stvoření ukázal Tvůrce přírodě a zjevil se nám, svým dětem. Přišel na svět z lůna Panny a zachoval je i nadále neporušené. My žasneme nad tímto divem a zpíváme té, která je svatá:

Raduj se, květe neposkvrněného života,
Raduj se, koruno čisté zdrženlivosti.
Raduj se, přinášíš budoucí vzkříšení,
Raduj se, odhaluješ život andělů.
Raduj se, vzácný plode, jež živíš věřící,
Raduj se, košatý strome, pod kterým mnozí najdou stín.
Raduj se, nosilas v lůně Pána bloudících,
Raduj se, zrodilas světu záchranu otroků.
Raduj se, ty, která oroduješ u spravedlivého Soudce,
Raduj se, přímluvkyně za odpuštění zbloudilých.
Raduj se, neoděným jsi šatem milosti,
Raduj se, jsi láska, jež překoná veškerou touhu.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Je to podivuhodné narození. Odpoutejme se od světa a obraťme svoji pozornost k nebi. Vznešený Bůh se mezi námi objevil ve skromné lidské podobě, aby pozvedl ty, kteří s radostí volají: Aleluja!

Byl celý tady na zemi a zároveň neopustil nebe: Bůh-nekonečné Slovo. Neměnil místo, ale něžně se sklonil k člověku. Narodil se z Panny, z Matky, k níž všichni voláme:

Raduj se, ty sídlo nekonečného Boha,
Raduj se, ty bráno svatého tajemství.
Raduj se, jsi pochybným tápáním nevěřících,
Raduj se, jsi naprostou jistotou zbožných.
Raduj se, přesvatý trůne cherubínů,
Raduj se, překrásný stolci serafínů.
Raduj se, dokážeš spojit věci tak rozdílné,
Raduj se, zůstáváš současně pannou i Matkou.
Raduj se, skrze Tebe byl odpuštěn hřích,
Raduj se, skrze Tebe se otevřel ráj.
Raduj se, jsi klíčem Kristova království,
Raduj se, jsi nadějí věčných pokladů.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Andělé užasli nad vznešeností Tvého božského vtělení, Pane. Viděli tak, že všem nepřístupný Bůh se teď stal přístupným, stal se člověkem, přebýval mezi námi a od všech slyšel: Aleluja!

I skvělí řečníci o Tobě, Boží Rodičko, mohou jen mlčet. Nejsou schopni vysvětlit, že zůstáváš Pannou, i když jsi Matka. Ale my, kteří obdivujeme tajemství, zpíváme s vírou:

Raduj se, svatyně Boží moudrosti,
Raduj se, poklade jeho Prozřetelnosti.
Raduj se, ty činíš, že učení nic nevědí,
Raduj se, ty řečníkům ukládáš mlčení.
Raduj se, skrze Tebe učenci úžasem oněměli,
Raduj se, skrze Tebe zestárli ti, kdo tvoří báje.
Raduj se, rozehnala jsi zlé pletichy Aténských,
Raduj se, rybářům jsi naplnila sítě.
Raduj se, pozvedlas nás z hlubin neznalostí,
Raduj se, osvítilas nás jasným věděním.
Raduj se, lodičko pro každého, kdo se chce zachránit,
Raduj se, přístave pro každého, kdo pluje k Životu.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Pán světa ochotně sestoupil na zem, aby zachránil lidstvo. Jako Bůh byl našim pastýřem, ale nám se chtěl zjevit jako Beránek. Svou lidskostí přitahoval lidi, jako Boha ho oslavujeme: Aleluja!

Panenská Bohorodičko, jsi oporou panen a všech, kteří se k Tobě utíkají. Takovou Tě přece učinil Stvořitel celé země a nebe, Ty nedotčená, protože přišel z Tvého lůna a nás vyzývá, abychom Ti zpívali:

Raduj se, sloupe čistoty,
Raduj se, bráno spasení.
Raduj se, počátku nového pokolení,
Raduj se, dárkyně božího dobrodiní.
Raduj se, tys vrátila život všem v hanbě zrozeným,
Raduj se, tys vrátila moudrost rozumu zbaveným.
Raduj se, zničilas velikého svůdce,
Raduj se, porodilas toho, kdo rozsévá čistotu.
Raduj se, ty vznešená živitelko panen,
Raduj se, tys spojila věřící s Pánem.
Raduj se, jsi čistá chůva panen,
Raduj se, duše svatých strojíš v nevěsty.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Žádný zpěv nedokáže vystihnout Tvé bezpočetné milosti. I kdybychom Ti, Pane, nabídli tolik písní, co je zrnek písku, nikdy nedosáhneme těch darů, které jsi dal tomu, kdo zpívá Aleluja!

Vzhlížíme ke svaté Panně jako k hořící pochodni pro ty, kdo jsou ve stínu. Ona zapálila božské světlo a vede k poznání Boha všechny, září lidské mysli, a každý ji chválí zpěvem:

Raduj se, paprsku božího Slunce,
Raduj se, paprsku věčného Světla.
Raduj se, jako blesk osvítíš duši,
Raduj se, jako hrom děsíš nepřátele.
Raduj se, jsi pramenem svatých tajemství,
Raduj se, jsi zdrojem bohatých vod.
Raduj se, jsi životodárná křestní voda,
Raduj se, a snímáš tíhu našich hříchů.
Raduj se, prameni, kde duše se očistí,
Raduj se, číše, jež přetéká radostí.
Raduj se, jsi vůně Kristova pomazání,
Raduj se, jsi život svaté hostiny.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Vykupitel člověka sestoupil mezi nás a osobně přebýval mezi námi, a tak nás zbavil dluhu dávného hříchu. Přebýval mezi námi, kteří jsme ztratili milost. Zničil dlužní úpis a odevšad slyšel zpívat: Aleluja!

Všichni opěvují Tvůj porod a oslavují tě jako živý chrám, Bohorodičko. Pán, který vše drží v rukou, Tě učinil svatou a slavnou, protože přebýval v Tvém lůně a nás naučil zpívat:

Raduj se, chráme Božího Slova,
Raduj se, svatyně přesvatá.
Raduj se, archo pozlacená duchem,
Raduj se, poklade věčného života.
Raduj se, bohatství všech svatých panovníků,
Raduj se, vznešená chloubo zbožných kněží.
Raduj se, jsi nedobytnou věží církve,
Raduj se, jsi mohutnou hrabou Božího království.
Raduj se, skrze Tebe získáme vítězství,
Raduj se, skrze Tebe srazíme nepřátele.
Raduj se, uzdravení mého těla,
Raduj se, spáso duše mé.
Raduj se, panenská Nevěsto.

Veliká a slavná Matko, Rodičko Nejvyššího ze všech svatých. Rodičko nejsvětějšího Slova, přijmi od nás tento zpěv. Chraň nás všechny před neštěstím. Vysvoboď nás od hrozícího trestu. Nás, kteří hlasitě zpíváme: Aleluja!