Modlitba za zemřelé je základní projev lásky k těm kdo nás předešli na věčnost. Formy jsou různé.

V dobách Makabejských válek to bylo formou obětí, v naší době to projevujeme skrze modlitbu třeba následujících litanií či jiné modlitby za zemřelé.

Smiluj se, Pane, nad dušemi, které trpí v očistci, a pomoz:

Mým milým rodičům,                                     můj Ježíši, milosrdenství!
Mým sourozencům a příbuzným,                  můj Ježíši, milosrdenství!

Mým přátelům a představeným,                   můj Ježíši, milosrdenství!
Mým vychovatelům, učitelům a duchovním vůdcům, .......

Všem kněžím katolické církve,
Všem řeholníkům a řeholnicím,
Všem dobrodincům duše i těla mého,
Všem, kterým jsem povinen láskou a modlitbou,
Všem, kterým jsem na duši i na těle uškodil,
I těm, kteří mi ublížili,
Všem duším, které Tě zvláště milovaly,

Těm, kteří jsou nejblíže spasení,
Těm, kteří po Tobě nejvroucněji touží,
Těm, kteří nejvíce trpí,
Těm, kteří jsou nejdále vysvobození,
Těm, kteří jsou nejopuštěnější,
Těm, kteří se mnoho modlili za zemřelé,
Těm, kteří o stavbu a výzdobu kostelů pečovali,
Obhájcům svaté víry,

Ze zvyku hřešícím a jen zázrakem milosti zachráněným,
Malověrným, kteří přijímání svátostí zanedbávali,
Lehkomyslným, kteří čas svůj promarnili,
Vlažným v modlitbě,
Líným v konání dobrých skutků,

Těm, kteří otáleli se svou spásou a náhle zemřeli,
V boji padlým,
V moři pohřbeným,
Při živelných pohromách zahynulým,
Bez svátostí zesnulým,

Všem, kteří dnes nebo zítra zemřou,

Mé vlastní ubohé duši, až se jednou před Tvým soudem objeví,

V.: Odpočinutí věčné, dej všem věrným zemřelým, ó Pane,
R.: A světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modleme se:
Bože, Tys vzal svého Syna, Vítěze nad smrtí, do své věčné slávy; vysvoboď z područí smrti také naše zemřelé, aby viděli Tvou slávu a byli navěky spojeni s Tebou, svým Stvořitelem a Obnovitelem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(Převzato a redakčně upraveno: Litanie, Matice cyrilometodějská, 1998)