Pane, smiluj se Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se Kriste, smiluj se
Pane, smiluj se Pane, smiluj se

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože, Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože, Duchu Svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi
Svatá Maria, oroduj za nás

Ponořený v Otci bohatém na milosrdenství, oroduj za nás
Sjednocený s Kristem, Vykupitelem člověka, oroduj za nás
Naplněný Duchem Svatým, Pánem a Oživovatelem, oroduj za nás
Úplně oddaný Marii, oroduj za nás
Příteli svatých a blahoslavených, oroduj za nás
Nástupci svatého Petra a sluho sluhů Božích, oroduj za nás
Strážce Církve učící pravdy víry, oroduj za nás
Otče Koncilu a vykonavateli jeho odkazu, oroduj za nás
Upevňovateli jednoty křesťanů a celé lidské rodiny, oroduj za nás
Horlivý ctiteli Eucharistie, oroduj za nás
Neúnavný poutníku této země, oroduj za nás
Misionáři všech národů, oroduj za nás
Svědku víry, naděje a lásky, oroduj za nás
Vytrvalý účastníku Kristova utrpení, oroduj za nás
Apoštole smíření a pokoje, oroduj za nás
Podporovateli civilizace lásky, oroduj za nás
Hlasateli nové evangelizace, oroduj za nás
Mistře vyzývající k zajetí na hlubinu, oroduj za nás
Učiteli ukazující svatost jako rozměr života, oroduj za nás
Papeži Božího milosrdenství, oroduj za nás
Veleknězi shromažďující Církev na přinášení obětí, oroduj za nás
Pastýři provázející ovečky do nebe, oroduj za nás
Bratře a mistře kněží, oroduj za nás
Otče zasvěcených osob, oroduj za nás
Ochránce křesťanských rodin, oroduj za nás
Posilo manželů, oroduj za nás
Ochrance nenarozených, oroduj za nás
Opatrovníku dětí, sirotků a opuštěných, oroduj za nás
Příteli a vychovateli mládeže, oroduj za nás
Dobrý Samaritáne trpících, oroduj za nás
Podporo pro starší lidi a osamělé, oroduj za nás
Hlasateli pravdy o lidské důstojnosti, oroduj za nás
Muži modlitby ponořený v Bohu, oroduj za nás
Milovníku liturgie sloužící mši svatou na oltářích světa, oroduj za nás
Ztělesnění pracovitosti, oroduj za nás
Zamilovaný do Kristova kříže, oroduj za nás
Příkladně realizující povolání, oroduj za nás
Vytrvalý v utrpení, oroduj za nás
Vzore života a umíraní pro Pána, oroduj za nás
Napomínající hříšníky, oroduj za nás
Ukazující cestu zbloudilým, oroduj za nás
Odpouštějící těm, kteří způsobili křivdu, oroduj za nás
Respektující protivníky i pronásledovatele, oroduj za nás
Mluvčí i obhájce pronásledovaných, oroduj za nás
Pomocníku nezaměstnaných, oroduj za nás
Starostlivý o osoby bez přístřeší, oroduj za nás
Navštěvující vězně, oroduj za nás
Posilující slabé, oroduj za nás
Učící všechny solidaritě, oroduj za nás

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

K. Oroduj za nás svatý Jan Pavle II.
L. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Milosrdný Bože, přijmi naše poděkování za dar apoštolského života a poslání svatého Jana Pavla II. Na jeho přímluvu nám pomoz růst v lásce k tobě a odvážně hlásat Kristovu lásku všem lidem.
Skrze Krista našeho Pána.
Amen.

 

 

 


Nihil obstat:
Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, košický pomocný biskup 4.5.2011.
Imprimatur:
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferenci biskupov Slovenska bratislavský arcibiskup - metropolita, 5.5.2011, K 355/201

Převzatý text zveřejněn dne 18. 05. 2011 na stránkách Konference biskupů Slovenska.