Pane, smiluj se. (2x)
Kriste, smiluj se. (2x)
Pane, smiluj se. (2x)

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, Královno mučedníků, oroduj za nás
Svatý Šebestiáne, neporazitelný mučedníku, oroduj za nás
Svatý Šebestiáne, rytíři, ušlechtilý svým původem a pověstí
Svatý Šebestiáne, skvělý bojovníku a mučedníku Krista
Svatý Šebestiáne, ochránce a vzore křesťanských vojáků
Svatý Šebestiáne, přemožiteli Satana
Svatý Šebestiáne, útěcho umírajících
Svatý Šebestiáne, utěšiteli trpících
Svatý Šebestiáne, hlasateli slova Božího
Svatý Šebestiáne, ty který miluješ Boha a lidi
Svatý Šebestiáne, mocný ve slově a činu
Svatý Šebestiáne, který jsi posiloval křesťany v souženích a smrti
Svatý Šebestiáne, který jsi upevňoval ty, kteří kolísali ve víře
Svatý Šebestiáne, který jsi dodával odvahu pochybujícím vytrvat až do konce
Svatý Šebestiáne, který jsi hořel láskou k Bohu, a snášel bolesti způsobené mučením
Svatý Šebestiáne, obklopený nebeským světlem
Svatý Šebestiáne, poučen svatými anděly
Svatý Šebestiáne, který dáváš němým řeč
Svatý Šebestiáne, který jsi pro obranu víry byl zraněn šípy
Svatý Šebestiáne, který jsi umřel pod ranami sochorů
Svatý Šebestiáne, který jsi byl korunovaný ve věčné slávě
Svatý Šebestiáne, velký přímluvce za nás u Boha
Svatý Šebestiáne, obdarovaný Boží silou, chraň nás před každým onemocněním těla i duše.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3x)

Měj s námi slitování, vysvoboď nás Pane
Ode všeho zlého
Ode všeho hříchu
Od dáblových úkladů
Od hněvu, nenávisti a zlé vůle
Od smrti věčné
Svým svatým vtělením
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním
Sesláním Ducha Svatého

I když jsme hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.
Veď a ochraňuj svou církev,
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost ve svatém povolání,
Všem národům dej mír a pravou svornost,
Nám všem dej sílu vytrvat v Tvé službě,
Ježíši, Synu Boha živého,

Kriste, vyslyš nás.
Kriste, uslyš nás.

Modleme: Všemohoucí Bože, shlédni milosrdně na naši slabost. Ať na mocnou přímluvu tvého mučedníka svatého Šebestiána jsme chráněni od všech pokušení a jsou nám odpuštěny všechny hříchy. Skrze Krista, našeho Pána.

(Litanie jsou pro soukromou pobožnost)