Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,           smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
 
Pane Ježíši Kriste, Tys nás skrze svou smrt smířil s Otcem a spasil nás, smiluj se nad námi.
Tys zemřel a vstal z mrtvých, sedíš po pravici Otce a zastáváš se nás,
Tebe pro nás učinil Bůh moudrostí, spravedlností, svatostí a vykoupením,
Ty očišťuješ, posvěcuješ a ospravedlňuješ všechny skrze Ducha Svatého,
Ty jsi bohatý, ale stal ses pro nás chudým, abychom z Tvé chudoby zbohatli,
Ty ses vydal za naše hříchy, abys nás vytrhl z moci zla,
Tys přišel na tento svět, abys spasil hříšníky,
Tys dal sám sebe jako výkupné za všechny,
Tys zničil temnoty smrti a vnesl světlo do našeho života,
Ty sis nás očistil, abychom byli Tvůj lid usilující o to, co je dobré,
Tys přišel na tento svět, abys hledal a zachránil ztracené,
Ty jsi dobrý pastýř, který dává za ovce svůj život,
Tys nám uložil milovat Boha a bližního, abychom láskou naplnili Zákon,
Lékaři těla i duše, uzdrav rány, které nám způsobil hřích,
Pomoz nám odložit všechno staré a špatné,
Ukřižovaný Vykupiteli, veď nás k pokání, abychom se k Tobě obrátili celým srdcem,
Ty nás učíš, že hřích proti bratřím je hřích proti Tobě,
Dej, ať si láskou, povzbuzením i modlitbou vzájemně pomáháme k pravému obrácení,
Dej, ať se smíříme s Tebou i s bližními, abychom byli živým znamením Tvé lásky,
Naplň nás skrze svátost smíření hojností svého pokoje, abychom byli jeho pravými šiřiteli,
Dej, ať si uvědomíme, jak veliká je Tvoje láska k nám, abychom se naučili odpouštět a opravdu milovat své bratry,
Zaplaš svým světlem naše temnoty a veď nás bezpečně po cestě pravdy,
Pro slávu svého jména nás milosrdně vysvoboď od toho, co zaslouženě trpíme pro své hříchy,
Ve svém milosrdenství z nás odstraň všechno staré a naplň nás novým duchem,
Dej nám světlo, abychom už nebloudili, ale vrátili se k Tobě na cestu spravedlnosti, lásky a pokoje,
Znič naši špatnost, kterou si navzájem tolik ubližujeme, a dej, ať nás přemůže a zachrání Tvé milosrdenství,
Zahlaď všechny naše viny a otevři před námi bránu do věčného života,
Přijmi naše kající vyznání, vysvoboď nás z otroctví hříchu a dej, ať žijeme ve svobodě Tvých synů,
smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

Modleme se:
Milosrdný Bože, odpusť nám všechno, čím jsme se provinili proti jednotě Tvého svatého lidu, dej, ať jsme v Kristu jedno srdce a jedna duše, ať Tvá spasitelná milost zničí všechny naše hříchy a pomoz nám, abychom se k Tobě upřímně obrátili a neustále prohlubovali svůj vztah k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.