Zvláštní úcta k Bohorodičce, kterou jí církev prokazuje od samého začátku, vždycky vycházela z evangelia a z Písma svatého vůbec.

Z něj byla vybrána tajemství, o nichž lidé rozjímali i tehdy, když dříve nerozuměli čtením při mši svaté. Někomu vyhovuje delší prodlévání u jednoho verše z Bible. Jiný zase raději trochu pohybu a častější změnu. Všem, ale spíše těm druhým je určen tento „Biblický rozjímavý růženec“. Každé tajemství včetně tajemství světla je v něm  připomenuto deseti citáty, které se k němu vztahují na různých místech Písma svatého. Je to vlastně růženec s deseti podobami téhož tajemství v každém desátku.

Autorem této varianty růžence je P. Jan Peňáz.

 

Rozjímání podle Písma svatého ( po slovech … plod života tvého, Ježíš – vkládáme uvedené citáty )

I. radostný desátek:

1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji  (1. Mojžíšova 3,15 )

  2. Ježíš, kterého předpověděli proroci  ( Izaiáš 7,14 )

  3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka Davida ( Lukáš 1,32 )

  4. Ježíš,který spasí svůj lid od všeho hříchu   ( Matouš 1,21 )

  5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl   ( Lukáš 1,28 )

  6. Ježíš, o němž anděl řekl: „Bude veliký a nazýván Syn Nejvyššího“ (Lukáš 1,32)

  7. Ježíš, při jehož početí na tebe sestoupil Duch svatý ( Lukáš 1,35 )

  8. Ježíš,při jehož početí tě zastínila moc Nejvyššího ( Lukáš 1,35 )

  9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Jsem služebnice Pána“ ( Lukáš 1,38 )

10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lukáš 1,38)

 

II. radostný desátek:

  1. Ježíš, s kterým ses vydala po andělově zvěstování na cestu ( Lukáš 1,39 )

  2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho judského města v horách ( Lukáš 1,39 )

  3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu ( Lukáš 1,10)

  4. Ježíš, s kterým ses modlila: „Velebí má duše Pána“ ( Lukáš 1,46 )

  5. Ježíš, s kterým ses modlila: „Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna

      pokolení“ ( Lukáš 1,48 )

  6. Ježíš, s kterým ses modlila: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“   ( Lukáš 1,49 )

  7. Ježíš, s kterým ses modlila: „Mocné svrhl s trůnu a ponížené povýšil“  (Lukáš 1,52)  

  8. Ježíš, s kterým ses modlila: „Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil

      s prázdnou“ ( Lukáš 1,53 )

  9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala asi tři měsíce ( Lukáš 1,56 )

10. Ježíš, kterému připravoval cestu Alžbětin syn Jan ( Lukáš 1,76 )

 

III. radostný desátek:

  1. Ježíš, s kterým jsi šla do Betléma, abyste se s Josefem dali zapsat ( Lukáš 2,5 )

  2. Ježíš, pro kterého neměli místa ( Lukáš 2,7 )

  3. Ježíš, kterého jsi porodila v Betlémě judském ( Matouš 2,1 )

  4. Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek a položila do jeslí ( Lukáš 2,7 )

  5. Ježíš, který byl tvým prvorozeným synem ( Lukáš 2,7 )

  6. Ježíš, při jehož narození andělé chválili Boha ( Lukáš 2,13 )

  7. Ježíš, kterému se přišli poklonit pastýři ( Lukáš 2,16 )

  8. Ježíš, kterému mudrci z východu přinesli dary ( Matouš 2,11 )

  9. Ježíš, po kterém Herodes pátral, aby ho zahubil ( Matouš 2,13 )

10. Ježíš, kterého jsi s Josefem zachránila útěkem do Egypta ( Matouš 2,14 )

 

IV. radostný desátek:

  1. Ježíš, který byl osmého dne obřezán ( Lukáš 2,21 )

  2. Ježíš, kterého jsi přinesla do Jeruzaléma, abys ho představila Pánu (Lukáš 2,22 )

  3. Ježíš, za kterého byla podána oběť, jak je nařízeno v Zákoně ( Lukáš 2,24 )

  4. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí ( Lukáš 2,28 )

  5. Ježíš, který je spása připravená přede všemi národy ( Lukáš 2,30 )

  6. Ježíš, který je světlo k osvícení pohanů ( Lukáš 2,32 )

  7. Ježíš, který je znamením, jemuž se bude odpírat ( Lukáš 2,34 )

  8. Ježíš, který je určen k pádu a pozvednutí mnohých ( Lukáš 2,34 )

  9. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna ke všem, kdo očekávali vykoupení

      Jeruzaléma  ( Lukáš 2,38 )

10. Ježíš, s kterým jste se vrátili do Nazareta ( Lukáš 2.39 )

 

V. radostný desátek:

  1. Ježíš, který rostl a sílil a byl plný moudrosti ( Lukáš 2,40 )

  2. Ježíš, kterého jsi vzala do Jeruzaléma, když mu bylo dvanáct let ( Lukáš 2,42 )

  3. Ježíš, který zůstal v Jeruzalémě a rodiče to nezpozorovali ( Lukáš 2,43 )

  4. Ježíš, kterého jsi s Josefem hledala mezi příbuznými a známými ( Lukáš 2,44 )

  5. Ježíš, kterého jsi po třech dnech našla v chrámě ( Lukáš 2,46 )

  6. Ježíš, který seděl mezi učiteli, poslouchal je a dával jim otázky ( Lukáš 2,46 )

  7. Ježíš, nad jehož odpověďmi a chápavostí všichni žasli ( Lukáš 2,47 )

  8. Ježíš, kterému jsi řekla: „Synu, proč jsi nám to udělal?“ ( Lukáš 2,48 )

  9. Ježíš, který řekl: „Proč jste mne hledali? Což jste nevěděli, že já musím být v tom,

      co je mého Otce?“ ( Lukáš 2,49 )

10. Ježíš, který se svými rodiči vrátil do Nazareta a poslouchal je ( Lukáš 2,51 )

 

I. desátek světla:

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu

  1. Ježíš, který přišel z Galileje k Jordánu za Janem. (Matouš 3,13)

  2. Ježíš, kterému Jan řekl: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně.“

      (Matouš 3,14)

  3. Ježíš, který řekl: „Tak je třeba, abychom zcela splnili vůli Boží.“ (Matouš 3,15)

  4. Ježíš, který se dal od Jana pokřtít v Jordáně. (Marek 1,9)

  5. Ježíš, který hned po křtu vystoupil z vody. (Matouš 3,16)

  6. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe. (Matouš 3,16)

  7. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj.

       (Matouš 3,16)

  8. Ježíš, při jehož křtu se z nebe ozval hlas. (Matouš 3,17)

  9. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení. (Matouš 3,17)

10. Ježíš, který řekl: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. (Marek 16,16)

 

II. desátek světla:

Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu v galilejské Káně. (Jan 2,2)

2. Ježíš, kterému jsi řekla: „Nemají už víno.“ (Jan 2,3)

3. Ježíš, který ti odpověděl: „Ještě nepřišla má hodina.“ (Jan 2,4)

4. Ježíš, o kterém jsi řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5)

5. Ježíš, který řekl: „Naplňte džbány vodou.“ (Jan 2,7)

6. Ježíš, který nařídil: „Teď naberte a doneste správci svatby.“ (Jan 2,8)

7. Ježíš, který proměnil vodu ve víno. (Jan 4,46)

8. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení. (Jan 2,11)

9. Ježíš, který tím zjevil svou slávu. (Jan 2,11)

10. Ježíš, v kterého uvěřili jeho učedníci.  (Jan 2,11)

 

III. desátek světla:

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

1. Ježíš, který byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Marek 1,13)

2. Ježíš, který šel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. (Marek 1,14)

3. Ježíš, který řekl: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.“ (Marek 1,15)

4. Ježíš, který řekl: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Marek 1,15)

5. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (Matouš 9,35)

6. Ježíš, který řekl apoštolům: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království.“ (Matouš 10,6)

7. Ježíš, který řekl: „Hledejte nejprve Boží   království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6,33)

8. Ježíš, který řekl: „V nebi bude větší radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, než z devětadevadesáti spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují.“ (Lukáš 15,7)

9. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš.“ (Jan 8,11)

10. Ježíš, který jako král řekne těm po své pravici: „Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království.“ (Matouš 25,34)

 

IV. desátek světla:

Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

1. Ježíš, který vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. (Matouš 17,1)

2. Ježíš, který byl před nimi proměněn. (Matouš 17,1)

3. Ježíš, jehož tvář zazářila jako slunce a jehož šat zbělel jako světlo. (Matouš 17,2)

4. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš. (Matouš 17,3)

5. Ježíš, kterému Petr řekl: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany.“ (Matouš 17,4)

6. Ježíš, jehož učedníky zastínil světlý oblak. (Matouš 17,5)

7. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu. (2. Petrův 1,17)

8. Ježíš, který je milovaný Syn Boží. (Matouš 17,5)

9. Ježíš, kterého máme poslouchat. (Matouš 17,5)

10. Ježíš, před kterým učedníci padli tváří k zemi. (Matouš 17,6)

 

V. desátek světla:

Ježíš, který ustanovil Eucharistii

1. Ježíš, který řekl: „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe.“ (Jan 6,51)

2. Ježíš, který řekl: „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,51)

3. Ježíš, který řekl: „Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.“ (Jan 6,55)

4. Ježíš, který řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. (Lukáš 22,15)

5. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti. (Jan 13,1)

6. Ježíš, který vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ (1. Korinťanům 11,24)

7. Ježíš, který vzal kalich a řekl: „Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev.“ (Matouš 26,27-28)

8. Ježíš, který řekl: „To čiňte na mou památku.“ (1. Korinťanům 11,24)

9. Ježíš, který řekl: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6,53)

10. Ježíš, který řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54)

 

I. bolestný desátek:

  1. Ježíš, který se po večeři odebral s učedníky na Olivovou horu ( Lukáš 22,39 )

  2. Ježíš, který se šel modlit a vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou ( Matouš 26,36 )

  3. Ježíš, který trochu poodešel a padl tváří k zemi ( Matouš 26,39 )

  4. Ježíš, který se modlil: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mne mine tento kalich,

      ale ne jak já, ale jak ty chceš“ ( Matouš 26,39)

  5. Ježíš, jehož pot stékal na zem jako krůpěje krve ( Lukáš 22,44 )

  6. Ježíš, který se vrátil k učedníkům a shledal, že spí ( Matouš 26,40 )

  7. Ježíš, který řekl těm třem: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?“ ( Matouš 26,40 )

  8. Ježíš, který se po druhé modlil: „Otče, ať se stane tvá vůle“ ( Matouš 26,42 )

  9. Ježíš, který shledal, že učedníci zase spí ( Matouš 26,43 )

10. Ježíš, který nechal učedníky a po třetí se modlil stejnými slovy ( Matouš 26,44 )

 

II. bolestný desátek:

  1. Ježíš, kterého Jidáš zradil políbením ( Matouš 26,48 )

  2. Ježíš, kterého přišli zatknout s meči a holemi jako buřiče ( Matouš 26,55 )

  3. Ježíš, kterého opustili všichni učedníci ( Matouš 26,56 )

  4. Ježíš, kterého svázali a odvedli do veleknězova domu ( Jan 18,12 )

  5. Ježíš, proti kterému hledala velerada nějaké svědectví, aby ho mohla odsoudit ( Marek 14,55 )

  6. Ježíš, proti kterému vypovídali falešní svědkové ( Matouš 26,60 )

  7. Ježíš, kterého obvinili z rouhání ( Matouš 26,67 )

  8. Ježíš, kterému plivali do tváře a bili ho ( Matouš 26,67 )

  9. Ježíš, kterého Petr třikrát zapřel ( Matouš 26,70–74 )

10. Ježíš, o kterém velerada rozhodla, že propadl trestu smrti ( Matouš 26,67 )

 

III. bolestný desátek:

  1. Ježíš, kterého dali velekněží spoutat  a odvedli ho k Pilátovi ( Matouš 27,2 )

  2. Ježíš, proti kterému starší a velekněží poštvali lidi, aby křičeli: „Na kříž s ním!“ ( Matouš 27,20 )

  3. Ježíš, kterého se Pilát zeptal: „Jsi ty židovský král?“ ( Marek 15,12 )

  4. Ježíš, který řekl: „Moje království není z tohoto světa“ ( Jan 18,36 )

  5. Ježíš, na kterém Pilát nenašel vinu ( Jan 18 )

  6. Ježíš, kterého dal Pilát zbičovat ( Matouš 27,26 )

  7. Ježíš,kterému vojáci dali rudý plášť a na hlavu vsadili korunu z trní ( Matouš

       27,28)

  8. Ježíš, kterému dali do rukou rákosovou hůl Matouš 27,29 )

  9. Ježíš, před kterým s posměchem klekali ( Matouš 27,29 )

10. Ježíš, jehož krvavými ranami jsme uzdraveni ( 1. Petrův 2,24 )

 

IV. bolestný desátek:

  1. Ježíš, kterého vojáci odvedli, aby ho ukřižovali ( Matouš 27,31 )

  2. Ježíš, kterému Šimon z přinucení pomohl nést kříž ( Matouš 27,32 )

  3. Ježíš, s kterým byli na popravu vedeni dva zločinci ( Lukáš 23,32 )

  4. Ježíš, nad kterým ženy plakaly a naříkaly ( Lukáš 23,27 )

  5. Ježíš, který řekl: „Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou!“ ( Lukáš 23,38 )

  6. Ježíš, který řekl: „Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi“ ( Lukáš 23,28 )

  7. Ježíš, který vynesl na sobě naše hříchy na dřevo ( 1. Petrův 2,24 )

  8. Ježíš, který byl poraněn za naše hříchy, za naše viny byl zničen ( Izaiáš 53,7 )

  9. Ježíš, který šel jako beránek vedený k zabití ( Izaiáš 53,7 )

10. Ježíš, kterého přivedli na místo zvané Golgota, což znamená Lebka ( Marek 15,22 )

 

V. bolestný desátek:

  1. Ježíš, kterého přibili na kříž ( Matouš 27,35 )

  2. Ježíš, jehož oděv si losováním rozdělili ( Matouš 27,35 )

  3. Ježíš, který řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí“ ( Lukáš 23,34 )

  4. Ježíš, kterému se posmívali a říkali: „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže“ ( Matouš 7,40 )

  5. Ježíš, který řekl zločinci: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“ ( Lukáš 23,43 )

  6. Ježíš, u jehož kříže jsi stála s učedníkem, kterého měl tolik rád ( Jan 19,26 )

  7. Ježíš, který vykřikl silným hlasem a skonal  ( Matouš 27,50 )

  8. Ježíš, kterému jeden z vojáků kopím probodl bok ( Jan 19,34 )

  9. Ježíš, kterého pochovali do nové hrobky ( Lukáš 23,53 )

10. Ježíš, který zemřel, aby zničil hřích  jednou provždy ( Římanům 6,10 )

 

I. slavný desátek:

  1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvých ve shodě s Písmem ( 1. Kor 15,4 )

  2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání zjevil ženám ( Matouš 28,9 )

  3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům ( Matouš 28,17 )

  4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímu Tomášovi ( Jan 20,26 )

  5. Ježíš, který řekl: „Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili“ ( Jan 20,29 )

  6. Ježíš, nad kterým už smrt nemá vlády ( Římanům 6,9 )

  7. Ježíš, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život“ ( Jan 11,25 )

  8. Ježíš, který řekl: „Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude živ“ ( Jan 11,25 )

  9. Ježíš, který z mrtvých vstal, jakožto první z těch, kdo zesnuli ( 1. Kor 15,20 )

10. Ježíš, s kterým se i my jednou ukážeme  ve slávě ( Kolosanům 3,4 )

 

II. slavný desátek:

  1. Ježíš, který se čtyřicet dní ukazoval učedníkům a vykládal jim o Božím království ( Skutky apoštolů 1,3 )

  2. Ježíš, který se odloučil od apoštolů, zatímco jim žehnal ( Lukáš 24,51 )

  3. Ježíš, kterého vzal oblak apoštolům s očí ( Skutky 1,9 )

  4. Ježíš, který byl vzat do nebe ( Skutky 1,11)

  5. Ježíš, který je po Boží pravici a ujímá se nás ( Římanům 8,34 )

  6. Ježíš, který přijde právě tak, jako ho apoštolové viděli odcházet (Skutky 1,11)

  7. Ježíš, který řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků“ ( Jan 14,2 )

  8. Ježíš, který řekl: „Odcházím, abych vám připravil místo“ ( Jan 14,2 )

  9. Ježíš, který řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“  (Matouš 28,20)

10. Ježíš, který je stejný včera, dnes i na věky ( list Židům 13,8 )

 

III. slavný desátek:

  1. Ježíš, který byl pomazán Duchem svatým a mocí ( Skutky 10,38 )

  2. Ježíš, který slíbil apoštolům Zastánce, Ducha pravdy ( Jan 15,26 )

  3. Ježíš, který řekl: „Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy“ ( Jan 16,13 )

  4. Ježíš, jehož Duch naplnil apoštoly, takže promlouvali z vnuknutí ( Skutky 2,4

  5. Ježíš, který v hojnosti vylil Ducha svatého ( Skutky 2,33 )

  6. Ježíš, jehož Duch vedl apoštoly ( Skutky 16,7 )

  7. Ježíš, jehož apoštolové udíleli Ducha svatého vkládáním rukou ( Skutky 8,17 )

  8. Ježíš, který nám dal Ducha jako záruku  ( 2. Kor 5,5 )

  9. Ježíš, jehož Duch v našem srdci volá: „Abba, Otče!“ ( Gal 4,6 )

10. Ježíš, v jehož jménu byl Duch svatý seslán  ( Jan 14,26 )

 

IV. slavný desátek:

  1. Ježíš, který tě od věčnosti vyvolil za svou matku ( srov. 1. Mojžíšova 3,15 )

  2. Ježíš, který tě uchránil od dědičného hříchu ( Pius IX. )

  3. Ježíš, který se z tebe narodil ( Gal 4,4 )

  4. Ježíš, který vyplnil tvou prosbu na svatbě v Káně ( Jan 2,3-5 )

  5. Ježíš, kvůli němuž tě blahoslavili ( Lukáš 11,27 )

  6. Ježíš, který ti svěřil svého nejmilejšího učedníka ( Jan 19,26 )

  7. Ježíš, který tě dal za matku nám všem ( Jan 19,27 )

  8. Ježíš, který nedopustil, aby tvé tělo podlehlo porušení ( Pius XII. )

  9. Ježíš, který tě vzal s tělem i duší do nebeské slávy ( Pius XII. )

10. Ježíš, s kterým záříš v nebi krásou těla i duše ( Pius XII. )

 

V. slavný desátek:

  1. Ježíš, který tě v nebi korunoval

  2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš

  3. Ježíš, u kterého se za nás přimlouváš

  4. Ježíš, který nás svěřil do tvé mateřské péče

  5. Ježíš, který v tobě dal církvi příklad víry a vytrvalé modlitby

  6. Ježíš, který tě zahrnul slávou

  7. Ježíš, který přijde na konci časů

  8. Ježíš, který bude soudit živé i mrtvé

  9. Ježíš, v němž bude všechno obnoveno

10. Ježíš, na jehož příchod čekáme

 

Převzato se svolením z webu pastorace.cz